عشق چهارده وادی برای رسیدن به خود

download

وادیهای کتاب عشق؛ همانند پلهایی نیرومند هستند که بر فراز دره های ژرفِ جه و خودخواهی، تعصب و تکبر، ناامیدی و وحشت، و خشم و جنون استوار گردیده اند تا از سقوط و صعودهای بی مورد و خطرناک در مسیرعبور ازرشته کوههای مابین دنیای تاریک و توهّم، و جهان روشنایی و واقع بین،جلوگیری نمایند.زمانی فرا میرسد که از کلماتِ به هم پیوسته، نیرویی عظیم حاصل میشود و آن کلمات چون جادویی با اتصالاتی هماهنگ؛ فضاهایی امن و جاودانه را ازمیان طوفانها و گردبادهای سهمگین و آتشین برپا میدارند تا بستری پاک و امیدبخش را برای نیروهای القاء، احیاء و تحرک فراهم آورند.

نویسنده : مهندس حسین دژاکام

ویراستار : محسن زهرایی

شابک : 978-600-95128-1-2

شماره کتاب شناسی ملی : 3791235